Mehmet ÖZ

Beka, Milliyetçilik ve Din

XIX. Yüzyıl milliyetçilik yüzyılı olarak tarif edilir; Çok-milletli imparatorlukların dağılmasına tanıklık eden XX. asrın ilk yarısı da millî bağımsızlık hareketlerine sahne olur ama aynı zamanda sosyalist devrimlere de… Farklı coğrafyalarda millî devletlerin ve ulus inşa süreçlerinin farklı şekilleriyle karşılaşırız.

Dağılan cihan devletimizin devamı olarak kurduğumuz Cumhuriyetimizin kurucu fikri milliyetçiliktir. Bu milliyetçiliğin muhtevası, zaman içerisinde inkılapçı, batıcı ve seküler bir hâl alacaktı. Çok partili demokratik hayata geçişle birlikte “millî ve manevî değerler” vurgusu öne çıkacak, laikliğin laikçilik uygulamasının yerini dinî inanç ve pratiklere karşı giderek artan bir müsamaha ortamı alacaktı.

Zaman içerisinde Türk milliyetçiliği, muhafazakâr rengi daha ağır basan bir uçtan Osmanlı geçmişini büyük ölçüde olumsuz gören ve İslâm-öncesi Türk tarihini idealize eden bir başka uca kadar renkli bir yelpazeye sahip olmuştur. Mesela, “İslâmcılık Türklüğün ümmet mefkûresidir” diyen Ziya Gökalp Osmanlı dönemine olumsuz bakarken Nihal Atsız Osmanlı dönemini Türk tarihinin bütünlüğü içinde yerli yerine koyuyor, bugün bile bazı milliyetçilerin değişik saiklerle soğuk baktığı II. Abdülhamid’i Gök Sultan olarak yüceltiyor,  Mehmet Âkif’in yaşadığı dönem itibariyle savunduğu İslâmcılığın o dönem açısından Türklüğün mefkûresi olduğunu dahi ileri sürüyordu.

Günümüzde de Türk milliyetçilerinin tarihimiz, dinimiz, İslâm dünyası ile ilişkilerimiz konularında derece farklarını aşan birtakım derin fikir ayrılıkları var. Hatta marjinal bazı çevrelerde adeta İslâm’sız bir Türklük tasavvuruna kadar varan aşırılıkların dahi tezahür ettiği görülmektedir. Tabiatıyla bunun siyasî ve kültürel çeşitli sebepleri var. Türk milliyetçileri içinde yaşadığımız dünyadan ve toplumdan yalıtılmış değiller.

İnsanlığın yaşadığı manevî bunalımlar, arayışlar, savrulmalar, yönelimler bize de bir şekilde yansımaktadır. İslâm dünyasının “hâl-i pür-melâl”i, bunun sebepleri üzerinde düşünenleri farklı arayışlara sevk edebilmektedir. Yine bazı cemaat ve tarikatların yapıp ettiklerinden hareketle bir takım çevreler, Türkiye’de hakim İslâm anlayışını Araplık/Arapçılık gibi yaftalamalarla itibardan düşürmeye teşne görünüyor. 

Soğuk Savaşın bitmesiyle, küreselleşme ve liberalizmin “tarihin sonu”nu getirdiği gibi fazlasıyla uçuk görüşlerin tersine milliyetçilik 21. Yüzyılda da dünyada çok önemli bir fikir olarak etkili. Tabii millî devlet yapıları da hâlâ geçerliliğini koruyor.

Dünyamız devasa problemlerle karşı karşıya: Çevre sorunları, alternatif enerji arayışları, küresel ısınma, “gelişmiş” ülkelerde yaşlanan nüfus, “gelişmekte olan” ülkelerden buralara yönelen göçlere karşı yükselen yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, özellikle 11 Eylül’den sonra yaygınlaşan İslâm düşmanlığı, dünya nimetlerinin paylaşımındaki derin adaletsizlik vs.

Buna mukabil dijital devrimin hızla hayatımızı değiştirmesi ve bu bağlamda robotların, çiplerin, sosyal medyanın siyasetten ekonomiye bütün alanları kuşatması gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu baş döndürücü gelişmeler modern dönemin eğitimden orduya  kadar bütün sistemlerinde köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Peki, böyle bir dünyada milliyetçilik bizim için ne ifade ediyor? Milliyetçilik hâlâ güçlüyse muhtevası nasıl olmalıdır? Türk milletinin tarihî macerasında, bugününde ve geleceğinde dinin yeri ve anlamı nedir?

Özellikle iletişim teknolojilerinin ve sosyal medyanın baş döndürücü bir hızla geliştiği bir dönemde bir yandan bilgiye erişim açısından muazzam imkânlar önümüze serilirken öte yandan da akıl almaz bilgi kirlenmesi ve dezenformasyon gerçeğiyle de yüz yüzeyiz. Bu bağlamda, İslâm adına yapıldığı ileri sürülen vahşet ve terör eylemlerinden, bir takım çevrelerin dinî değerleri kendi çıkarları için paravan olarak kullanmalarına varıncaya kadar dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin manevî dünyamızda yol açtığı tahribat gelecek açısından kaygılanmamıza sebebiyet vermektedir. Bunun yanında, bazı çevrelerin din adına Türklük kavramına ve kimliğine yönelik alerjileri de kullanılarak adeta İslâm’sız bir milliyetçilik/Türkçülük fikriyatının yeşermesine ortam hazırlanmaktadır.

Milliyetçilik sadece bizde değil dünyanın pek çok yerinde dinle sıkı sıkıya ilişkili ve dinden güç alan bir akım olagelmiştir. Din karşıtı, laikçi ulusalcılık anlayışları marjinal kalmıştır. Samimi Türk milliyetçileri, Türk milletinin tarihî yürüyüşünde en az bin-bin iki yüz yıldır Müslümanlığın taşıdığı anlamın çok iyi farkındadır. Bu süreçte Türklük ve İslâm adeta iç içe geçmiş, eşanlamlı hale gelmiştir. Türk milleti, mezhep ve meşrep farkları da dâhil, bin yılı aşkın bir süredir İslâm’la yoğrulmuştur.

Hemen belirtelim ki Türkiye’de din ve inanç konusunda yaşanan bunalım,  dindar olduğu ileri sürülen çevreler de dahil pek çok kesimde ateizm ve deizm tartışmalarıyla gündemdedir. Hatta muhafazakâr kesimden gelen insanlarda bile siyasî kutuplaşma ve sair sebeplerden ötürü din konusunda ikircikli yaklaşım ve söylemler giderek yaygınlaşmaktadır. Bu konunun üzerinde en önce durması gerekenler, Türk milliyetçileridir. Çünkü mesele, bugün siyasî sebeplerle, etnik bölücülük ve küresel egemenlik mücadelesi vb. faktörlerin etkisiyle karşı karşıya kaldığımız beka tehdidinden daha ağır ve kaygılandırıcı bir niteliktedir.

Kimliği parçalanan bir toplumun millet olma iddiası zaaflarla maluldür. Türk milleti olarak ihtiyacımız; tahkiki yani sorgulayıcı bir yöntemle sağlam bir inanç yapısına, vatan ve millet sevgisine, bilim zihniyetine sahip bir gençliktir. Bunun için de eğitim sistemimizi; millî-manevî değerlerimizi asrın idrakine söyletecek, çağdaş bilim ve teknolojinin gerektirdiği  vasıflara sahip gençler yetiştirecek istikamette geliştirmemiz elzemdir.

 

 

Yazarın Yazıları
SEÇİM SÜRECİNDEN SONRA TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ02 Nisan 2019 YENİ ZELANDA’DA MÜSLÜMAN KATLİAMI23 Mart 2019 İBN HALDUN’A GÖRE İKTİDAR VE DEVLET14 Mart 2019 Millet ve Milliyetçilik09 Mart 2019 Millet ve Milliyetçilik09 Mart 2019 KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLER27 Şubat 2019 OZAN ARİF’E RAHMET20 Şubat 2019 TARİHTEN GÜNÜMÜZE İFRAT-TEFRİT ÇIKMAZI12 Şubat 2019 Beka, Milliyetçilik ve Din28 Aralık 2018 FIRAT'IN DOĞUSU19 Aralık 2018
ANA SAYFA SAMSUNSPOR YAZARLAR GÜNDEM SİYASET EKONOMİ GÜNCEL SPOR YAŞAM GALERİ VİDEO E GAZETE HABERAKS TV İLETİŞİM